Regulamin

„Forum Gospodarki Cyfrowej -
Transformacja cyfrowa: wyzwania i trendy”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje warunki uczestnictwa oraz zasady świadczenia usługi polegającej na zapewnieniu udziału w konferencji „Forum Gospodarki Cyfrowej - Transformacja cyfrowa: wyzwania i trendy”, zwanej dalej „Konferencją”.
 2. Konferencja jest organizowana przez Izbę Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-837), ul. Pańska 96, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000474028, dysponującą numerem NIP 701-039- 19-22, zwaną dalej „Organizatorem”.
 3. Uczestnikami Konferencji, zwanymi dalej: „Uczestnikami”, są członkowie Organizatora oraz inne podmioty: osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, w tym także osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: Konsumenci), które zgłoszą swój udział w Konferencji zgodnie z zasadami określonymi w pkt. III Regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników zgłaszających uczestnictwo w Konferencji.
 5. Konferencja będzie obejmować prelekcje ekspertów z zakresu Digital Commerce współpracujących z Organizatorem, panele dyskusyjne z udziałem Uczestników w ramach bloków wskazanych w ustępie powyżej, a także galę konkursów e-Commerce Polska Awards 2017 i Osobowość Polskiej Gospodarki Cyfrowej. Szczegółowy program Konferencji znajduje się na stronie Konferencji, pod adresem www.forumgc.pl, zwanej dalej „Stroną Konferencji”.
 6. Szczegółowy wykaz prelegentów znajduje się na Stronie Konferencji.
 7. Organizator informuje, że Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku

II. MIEJSCE KONFERENCJI

 1. Konferencja odbędzie się dnia 9 listopada 2017 roku w Warszawie.
 2. Konferencja odbędzie się w Kinie Praha, przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca Konferencji, o którym mowa w ustępie powyżej, przy czym Organizator gwarantuje, że Konferencja odbędzie się w Warszawie.
 4. W przypadku zmiany miejsca Konferencji Organizator zawiadomi Uczestników o zmianie drogą mailową co najmniej na 21 dni przed wydarzeniem, na adres mailowy wskazany przez Uczestników w zgłoszeniu udziału w Konferencji. Informacja o zmianie miejsca Konferencji zostanie zamieszczona również na Stronie Konferencji.

III. UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji są:
  1. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Konferencji,
  2. Uiszczenie opłaty za uczestnictwo w Konferencji w wysokości 699,00 zł netto dla członków i partnerów Organizatora i w wysokości 1 299,00 zł netto dla podmiotów innych niż członkowie i partnerzy Organizatora, zwanej dalej „Opłatą”.
 2. Rejestracja uczestnictwa może być dokonana najpóźniej do dnia 7.11.2017
 3. Rejestrując uczestnictwo w Konferencji, Uczestnik powinien podać imię i nazwisko osoby, która będzie obecna na Konferencji oraz pełną nazwę podmiotu, który ta osoba reprezentuje, a także inne dane wymagane w formularzu rejestracyjnym dostępnym na Stronie Konferencji. Dane te uznaje się za ostateczne po wysłaniu zgłoszenia rejestracji uczestnictwa w Konferencji. Ich zmiana będzie możliwa jedynie w syt po bezpośrednim kontakcie Uczestnika z Organizatorem.
 4. Umowa dotycząca usługi zapewnienia uczestnictwa w Konferencji zostaje zawarta z chwilą wniesienia Opłaty przez Uczestnika stosownie do postanowień pkt IV poniżej.
 5. Odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa powyżej, ponosi Uczestnik.
 6. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w miejscu Konferencji.

IV. OPŁATY

 1. Opłatę należy uiścić najpóźniej do dnia 8 listopada 2017 roku, na numer rachunku Organizatora: 79 1020 1013 0000 0302 0291 6963 PKO BP, Oddział I w Warszawie
 2. Brak uregulowania Opłaty w terminie wskazanym w ustępie powyżej, upoważnia Organizatora do anulowania rejestracji uczestnictwa w Konferencji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia Opłaty w przypadku łącznego nabycia większej ilości wejściówek uprawniających do uczestnictwa w Konferencji. Obniżenie Opłaty może nastąpić stosownie do uznania Organizatora po bezpośrednim kontakcie Uczestnika z Organizatorem w celu ustalenia wysokości Opłaty.
 4. W przypadku nieobecności na Konferencji, Opłata nie podlega zwrotowi.
 5. Koszty uczestnictwa w Konferencji, dojazdu na miejsce Konferencji oraz pobytu pokrywa Uczestnik.

V. ODSTĄPIENIE OD UCZESTNICTWA

 1. Jeżeli Uczestnik jest konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od uczestnictwa w Konferencji, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od przesłania Organizatorowi rejestracji uczestnictwa za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Konferencji.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od uczestnictwa w Konferencji, Konsument powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji w drodze oświadczenia złożonego Organizatorowi np. na adres e-mail: fgc@eizba.pl lub pisemnie na adres Organizatora wskazany w pkt. 1 ust. 2 Regulaminu.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od uczestnictwa w Konferencji, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od uczestnictwa przed upływem terminu, o którym mowa w ustępie pierwszym.
 4. W przypadku odstąpienia od uczestnictwa w Konferencji, Organizator zwraca Konsumentowi otrzymaną od niego Opłatę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od uczestnictwa w Konferencji. Konsument dokona zwrotu Opłaty przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku z odstąpieniem od uczestnictwa w Konferencji.
 5. Konsument zawierający Umowę na mniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Konferencji, zostanie poproszony o zgłoszenie żądania rozpoczęcia świadczenia usługi zapewnienia uczestnictwa w Konferencji przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w pkt V ust. 1 Regulaminu. W takiej sytuacji, prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi od momentu zakończenia świadczenia usługi (tj. terminu odbycia się Konferencji).
 6. Prawo odstąpienia od uczestnictwa w Konferencji nie przysługuje Uczestnikowi niebędącemu Konsumentem. Złożenie przez Uczestnika niebędącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od uczestnictwa w Konferencji nie będzie rodziło skutku w postaci zwrotu Opłaty.

VI. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konferencji można składać mailowo na adres e-mail: fgc@eizba.pl lub pisemnie na adres Organizatora wskazany w punkcie I ust. 2 Regulaminu.
 2. W reklamacji należy podać dane Uczestnika, numer rejestracji uczestnictwa lub inne dane pozwalające go zidentyfikować oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

VII. ODWOŁANIE KONFERENCJI

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z ważnej przyczyny najpóźniej na 21 dni przed terminem Konferencji. Odwołanie Konferencji wiąże się z obowiązkiem zwrotu Opłaty każdemu Uczestnikowi.

VIII. DANE OSOBOWE

 1. Do wysłania formularza zgłoszeniowego i rejestracji uczestnictwa w Konferencji niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla potrzeb niezbędnych do realizacji uczestnictwa w Konferencji. Wskazane danych osobowych jest doborowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo w Konferencji.
 2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ustępie powyżej, jest Organizator.
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Stronie Konferencji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana postanowień Regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 dni od opublikowania jej na Stronie Konferencji. Niniejsze postanowienie nie obejmuje Konsumentów.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Partnerzy główni

Partner bloku


GetResponse

Partnerzy

Partnerzy Merytoryczni